Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

je v našej spoločnosti Slovakia-Hldegard s.r.o. (ďalej len „SH“ alebo „prevádzkovateľ“) zabezpečená v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „Zákon“). Ochrane osobných údajov venujeme špeciálnu pozornosť nakoľko spracúvame osobitnú kategóriu osobných údajov podľa čl.9 Nariadenia. Aj v tejto súvislosti a najmä vzhľadom na čl.37 ods 1 Nariadenia máme určenú „Zodpovednú osobu“, ktorá riadnym spôsobom a včas reaguje na všetky záležitosti súvisiace s ochranou osobných údajov.

Práva dotknutých osôb

Dotknutá osoba má, bez ohľadu na právny základ spracúvania osobných údajov, právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, alebo právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Plnenie informačnej povinnosti voči dotknutým osobám

Zásady spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov si vyžadujú, aby dotknutá osoba bola informovaná o existencii spracovateľskej operácie a jej účeloch. Informácie súvisiace so spracúvaním osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby spoločnosť Slovakia-Hildegard s.r.o. dotknutej osobe poskytuje v čase získavania osobných údajov od dotknutej osoby, alebo ak
sa osobné údaje získali z iného zdroja, v primeranej lehote po získaní osobných údajov v súlade s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov.

  • Všeobecné informácie o prevádzkovateľovi
  • Mzdy a personalistika
  • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)
  • Účtovné doklady
  • Došlá a odoslaná pošta
  • Oznamovanie protispoločenskej činnosti
  • Dochádzkový systém
error: Obsah je chránený proti kopírovaniu.