Sv. Hildegard

Sv. Hildegard

Hildegard z Bingenu – stručná biografia

Hildegard z Bingenu (1098-1179) bolo na tejto zemi dožičených 81 rokov, počas ktorých vyvíjala bohatú spisovateľskú činnosť, a to i napriek tomu, že nemala žiadne školské či akademické vzdelanie. Ženy boli totiž v tých časoch zo scholastického života vylúčené. Silu na vykonávanie tejto práce získavala vďaka vlastnému vizionárskemu nadaniu.

Keď Wibert z Gebmbloux poprosil Hildegard o podrobný opis jej daru, jej charizmy, podala 77-ročná »Sibyla z Porýnia« mníchovi nasledovné svedectvo: »Ja tieto veci nevidím vonkajšími očami, nepočujem ich vonkajšími ušami, vidím ich jedine v mojej duši. Oči tela mám pritom otvorené, takže nikdy neupadám do stavu extázy; vidím všetko v bdelom stave, vo dne i v noci. Svetlo, ktoré vidím, nie je ohraničené priestorom, je omnoho, omnoho jasnejšie ako oblak, ktorý obklopuje slnko.«

Jej spisy sú dnes v ich nefalšovanej kráse zhromaždené v knižnom zväzku Wiesbadener Riesenkodex (,,obrovský kódex“).

Tu patrí kniha o vzniku tvorstva a spáse sveta (Scivias), kniha o cnostiach a nerestiach (Liber vitae meritorum = LVM) s liečebnými a očisťujúcimi postupmi pre dušu a kniha o božích dielach s kozmologickými súvislosťami, o vývoji človeka v materskom lone, ktorú poznáme ako Liber divinorum operum (LDO). Okrem toho tu patrí aj kniha jej hudobných diel s operetou Ordo virtutum, zbierka evanjelických kázní, výklad benediktínskych pravidiel, dve biografie o svätom Rupertovi a svätom Disibodovi, a taktiež poznámky z jej denníka. Mnísi z Johannisbergu, ktorí prepísali zväzok Riesenkodex v 12. a 13. storočí však medicínske knihy Causae et curae a Physica vo svojich prepisoch opomenuli. Nebolo tomu tak vždy. Už päťdesiattri rokov po Hildegardinej smrti boli obe tieto medicínske knihy s dôrazom uvádzané ako Hildegardine vizionárske spisy a odoslané do Ríma. Odvtedy po oboch origináloch nebolo ani chýru ani slychu. Lekárska učebnica Causae et curae bola ako jediný rukopis znovuobjavená koncom 19. storočia v Kodani. Odvtedy vďaka opätovnému objavu týchto medicínskych spisov, ktoré sú základom celej Hildegardinej zdravovedy, prežívame celosvetovú renesanciu v znamení Hildegardinho učenia.

Hildegard z Bingenu sa narodila v roku 1098 v obci Bermersheim pri okrese Alzey v Rheinhessen. Bola posledným z desiatich detí rodičov z Bermersheimu, matky Mechthild a otca Hildeberta. Ten bol vysokopostaveným správcom mesta Speyer. Ako osemročná bola prijatá do výchovy v kláštore Disibodensberg grófkou Juttou zo Sponheimu, aby žila podobným klauzúrnym životom v tamojšom benediktínskom kláštore. Tu sa naučila čítaniu a písaniu, spevu i ručným prácam. Po grófkinej smrti bola Hildegard ostatnými sestrami jednohlasne zvolená za novú predstavenú kláštora.

Hildegard bola na funkciu prorokyne vyvolená a pripravená už od detstva. Svoj vizionársky dar rozvíjala bez extatických čŕt v celkom bdelom stave. O päť rokov neskôr v roku 1141 zažila Hildegard celkom iný druh osvietenia s poverením, aby všetko ňou videné a počuté spísala. Spolu so svojím osobným sekretárom prepoštom menom Volmar sa Hildegard po dobu 32 rokov až do 74-ého roku svojho života zaoberala vizionárskymi spismi. Dokonca sám pápež Eugen III. na synode v meste Trier (Trevír) pred všetkými zhromaždenými kardinálmi, biskupmi a teológmi predčítaval v roku 1147 z jej knihy Scivias. Spravil tak potom, ako si Hildegardino prorocké nadanie nechal otestovať komisiou. Tak bol jej dar proroctva požehnaný aj tými s najvyšším postavením a ona sama bola preslávená a uznaná ako nemecká mystička v celej západnej krajine. Kláštor Rupertsberg sa stal konzultačným sídlom Európy. Tisíce ľudí prichádzali ako priťahovaní magnetom, nevynímajúc biskupov a pápežov, cisárov a kráľov a žiadali Hildegard o radu. V meste Ingelheim sa stretla s obávaným cisárom Fridrichom I. Barbarossom, ktorého chcela priviesť k tomu, aby ukončil svoje ťažké boje proti pápežovi.

Kresťanstvo sa ocitlo v stave nepokoja po tom, ako cisár neustále brojil proti pápežom, disciplína v duchovenstve a v kláštoroch sa vytratila. Za týchto okolností Hildegard už nebolo možné zadržať. V starostlivosti o Božie kráľovstvo v rokoch 1158 až 1171 opúšťala často cely kláštora a podnikla štyri rozsiahle misionárske výpravy do miest Franken, Würzburg a Bamberg, v dolnej časti Rýna do miest Kolín, Trier a napokon do južného Nemecka, kde kázala v kláštoroch a na trhoviskách. Takisto tu pobádala ľud i duchovenstvo k pokániu a obráteniu sa. Môžeme sa celkom ľahko dovtípiť, akú námahu to so sebou pre sedemdesiatročnú ženu prinášalo. Svoje kazateľské cesty musela absolvovať sčasti na koni, sčasti pešo či loďou. Hildegard bola tak naplnená Bohom, že všade, kam vstúpila, dokázala rozochvieť srdcia a popohnať človeka k obráteniu.

Hildegard poznala komplexný liečebný proces. Nenechala sa však uspokojiť len duševným blahom svojich blížnych; liečila zázračným a charizmatickým spôsobom pomocou prikladania rúk, vodou z Rýna či hostiami. Dovedna je v jej biografii uvádzaných 25 zázračných uzdravení. Nikdy sa však nespomína ani len jedno jediné vyliečenie jej liečivými prostriedkami z jej lekárskych kníh.
Až lekár Dr. med. Gottfried Hertzka žijúci v Konstanz uznal a znovuobjavil jej medicínske poznatky a rady. Počas dlhoročnej výskumnej činnosti vyskúšal vo svojej všeobecnej praxi asi 2000 najdôležitejších medicínskych predpovedí, ktoré tiež pojednávajú o vedeckých poznatkoch o výžive. Tak ich aj pre dnešné časy spravil dostupnými.

Hildegard zomrela 17. septembra 1179 vo veku 81 rokov. Pri jej smrti zažiaril na nebi jasný svetelný kríž ako dôkaz toho, že jej bolo dožičené vidieť »živé svetlo«.

Dnes už emeritný pápež Benedikt XVI., vymenoval sv. Hildegard z Bingenu, v nedeľu 7.10.2012, za učiteľku všeobecnej cirkvi

Ecclesiae Universalis doctor“.

Hildegard sa prezentovala ako životaschopná žena s hlbokou senzibilitou a uznávanou duchovnou autoritou, povedal pápež Benedikt XVI. pri slávnostnej omši na Námestí sv. Petra. Na toto ocenenie musela sv. Hildegard čakať viac ako 800 rokov.

 

Zdroj:
Autor: Wighard Strehlow Názov: Hildegard Heilkunde von A-Z (Gesund von Kopf bis Fuss) (Hildegardina zdravoveda od A po Z, Zdravie od hlavy až po päty) Tlač a viazanie: CPI books GmbH,
Leck, ISBN 978-3- 426-87081- 5, tvorba obálky: ZERO Werbeagentur München, ORIGINALNE VYDANIE: Droemersche Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf, München, august 2000
Časopis: St.Hildegard Kurier, Austria, Verein zur Forderung einer gesunden Lebens-und Heilweise (Zduženie na podporu zdravého spôsobu života a liečenia) , Bund der Freunde Hildegards gegründet 1976 (združenie priateľov Hildegard založené 1976) St.Hildegard Kurier 04/2012, Nr.125

 

error: Obsah je chránený proti kopírovaniu.