Informácia o prevádzkovateľovi

Informácia o prevádzkovateľovi

Prevádzkovateľ: Slovakia Hildegard s.r.o.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: Bratislavská 1, 010 01 Žilina, IČO: 43 941 001, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 67604/L

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Účel spracúvania: Informovanie zamestnancov, obchodných a iných partnerov o kontaktných údajoch prevádzkovateľa v súvislosti s vykonávaním jeho podnikateľskej činnosti

Právny základ spracúvania: Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa: Riadny a efektívny výkon podnikateľských činností prevádzkovateľa

Príjemcovia/Kategórie príjemcov: Zamestnanci, Obchodní a iní partneri, Fyzické osoby

Doba uchovávania: 10 rokov

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii: Nevykonáva sa.

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa.

Práva dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom (OÚ), právo na opravu OÚ, právo na výmaz OÚ, právo na obmedzenie spracúvania OÚ, právo na prenosnosť OÚ, právo namietať spracúvanie OÚ, právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní OÚ vrátane profilovaniaprávo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a o spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na web-e prevádzkovateľa https://www.slovakia-hildegard.sk/.

error: Obsah je chránený proti kopírovaniu.